RODO

Szanowni Pacjenci informujemy, że:

I. Współadministratorami Państwa danych osobowych jest Lux Med Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. M.Skłodowskiej-Curie 73, zwani dalej „Współadministratorami”.                                                                                                                                 

II. Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami w ramach zawartej umowy o współadministrowanie, Spółki wspólnie uzgodniły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczycącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności:

 • Współadministratorzy będą przetwarzali wspólnie dane następujących kategorii osób, dla których każdy z osobna jest administratorem: pracowników, kandydatów do pracy, zleceniobiorców, stażystów, pacjentów i byłych pacjentów, przedstawicieli ustawowych i faktycznych opiekunów pacjentów, osób upoważnionych przez pacjentów do otrzymywania informacji o stanie zdrowia lub dostępu do dokumentacji medycznej, osób uprawnionych do korzystania z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, osób skłądających wniosek lub skargę, subskrybentów newslettera, odbiorców działań działu sprzedaży i marketingu, osób szkolonych lub upoważnionych do przetwarzania danych osobowych wg. rejestrów IOD, osób, których dane znajdują się w dokumentach finansowo-księgowych, osób kontaktujących się elektronicznie. 
 • Kategorie danych osobowych, których dotyczy współadministrowanie zostały wyszczególnione w rejestrach czynności przetwarzania prowadzonych przez współadministratorów. 
 • Współadministrowanie będzie dotyczyło również danych nieustrukturyzowanych: dokumentów tekstowych, obrazów, nagrań, pojedyńczych wpisów, wiadomości e-mail, związanych z realizacją wspólnych celów Współadministratorów.
 • Współadministratorzy są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych wyłącznie dla  realizacji nastepujących celów: prowadzenie procesów rekrutacji, obsługi kadrowo-płacowej, dochodzenia roszczeń, rozliczeń finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej, realizacji obowiązków podatkowych, obowiązków prawnych, ustalenie tożsamości osób przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych, realizacji praw pacjenta, prowadzenia działań marketingowych i informacyjnych o usługach realizowanych przez Współadministratorów.
 • Współadministratorzy będą korzystali ze wspólnego oprogramowania w zakresie realizacji wyróżnionych w umowie celów. 
 • Współadministratorzy sa uprawnieni do korzystania z usług podmiotów przetwarzających w trakcie realizacji przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy o współadministowaniu, pod warunkiem poinformowania współadministratora o każdym planowanym powierzeniu przertwarzania danych osobowych oraz wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących podmiotów przetwarzających. 
 • Zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dokonane wyłacznie przez jednego z Współadministratorów jest skuteczne wobec zakresu danych objętych Współadministrowaniem zgodnie z ww. umową. Nie jest wymagane sygnowanie umowy powierzenia przez drugiego Współadministratora. 
 • Wspoładminstratorzy są solidarnie odpowedzialni za ochronę danych osobowych wskazanych w ww. umowie. 

III. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, który został powołany przez Współadministratorów, pod adresem e-mail: iod@citomed.pl lub wysyłając korespondencję na adres Lux Med ul. M. Skłodowskiej – Curie 73, 87-100 Toruń.

IV. Większość danych podajecie Państwo samodzielnie. Chcąc skorzystać z świadczeń finansowanych przez NFZ nasz personel będzie pozyskiwał informacje o Państwa statusie ubezpieczenia korzystając systemu e-WUŚ, udostępnionego przez NFZ. Podczas świadczenia usług tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia w szczególności informacje o stanie zdrowia, nałogach, preferencjach seksualnych. Dane te są zbierane tylko jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu leczenia.

Celem przetwarzania Państwa danych jest:

 • ustalenie Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych w rejestracji lub gabinecie lekarskim (art 6 ust 1 lit c oraz art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta oraz par 10 ust 1 pkt 2 Rozp. MZ)
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej (art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 24 ust 1 ustawy o prawach pacjenta)
 • realizacja praw pacjenta – odbieranie oświadczeń, upoważnianie innych osób do informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej – art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z art. 9 ust 3 i art. 26 ust 1 ustawy o prawach pacjenta
 • kontakt (na podany nr e-mail lub telefonicznie) z powodów organizacyjnych (zmiana terminu wizyty, informacja o przygotowaniu do świadczenia, odbiór wyników) – art. 6 ust 1 lit b oraz f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora – zarządzanie harmonogramami)
 • dochodzenie roszczeń oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej– ART. 6 ust 1 lit c – art. 74 ust 2 ustawy o rachunkowości
 • marketingu bezpośredniego produktów własnych w szczególności przesyłania Państwu ofert, informacji o produktach, promocjach – do czasu otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO)
 • tworzenia zestawień, analiz na nasze potrzeby wewnętrzne a w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO);

Państwa dane będą przekazywane:

 • innym podmiotom leczniczym współpracującym z Lux Med sp. z o.o. w celu zapewnienia ciągłości leczenia.
 • dostawcom usług i rozwiązań technicznych i organizacyjnych (teleinformatycznym, firmom kurierskim, pocztowym, dostawcom sprzętu diagnostycznego) 
 • dostawcom usług prawnych i doradczych (kancelariom prawnym)
 • osobom upoważnionym przez Państwa

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar UE.

Dokumentację medyczną mamy obowiązek przechowywać przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli dane są przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzać będziemy je przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego. Korzystanie z usług Lux Med Sp. z o.o. jest dobrowolne jednak świadcząc usługi zdrowotne jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa w tym do ustalenia Państwa tożsamości. Brak podania danych będzie skutkował odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia. 

Ze względów rachunkowych i podatkowych podanie przez Państwa danych jest wymagane przepisami prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wystawienia faktury. Brak podania numeru telefonu lub e-mail (podawanych dobrowolnie) będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu ze strony personelu Lux Med Sp. z o.o , odwołania wizyty tym trybem (sms, mail). Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, żądania ich usunięcia (ale nie w sytuacji kiedy przetwarzanie jest wymogiem prawnym), ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Powołując się na zapisy art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta informujemy, że w Lux Med Sp. z o.o. wprowadzono ograniczenia w realizacji praw osób, wynikających z art. 17, 18, 20 i 21 RODO w przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Chcąc skorzystać z uprawnień prosimy aby skontaktowali się Państwo z nami mailowo: iod@citomed.pl lub wysyłając wniosek na adres siedziby Lux Med  Sp. z o.o. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych