Zawiadomienie 30 czerwca 2022

Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 30 czerwca 2022 roku nastąpiło połączenie spółki-córki: CITOMED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką-matką, tj. LECZNICE CITOMED spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która była jej jedynym wspólnikiem. Połączenie nastąpił poprzez przejęcie spółki-córki przez spółkę-matkę.

Informujemy (w szczególności pacjentów), że LECZNICE CITOMED spółka z o.o. staje się ich kontrahentem z mocy prawa, bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń woli przez stronę zawartej już umowy. Spółka przejmująca w pełni odpowiada za wszelkie zo-bowiązania wobec kontrahentów spółki przejętej, w tym wobec pacjentów.