Ochrona danych

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Szanowni Pacjenci informujemy, że:

I. Współadministratorami Państwa danych osobowych jest Lux Med Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie (02-678), przy ul. Szturmowej 2, zwani dalej „Współadministratorami”.                                                                                                                                 

II. Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami w ramach zawartej umowy o współadministrowanie, Spółki wspólnie uzgodniły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczycącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności:

- Współadministratorzy będą przetwarzali wspólnie dane następujących kategorii osób, dla których każdy z osobna jest administratorem: pracowników, kandydatów do pracy, zleceniobiorców, stażystów, pacjentów i byłych pacjentów, przedstawicieli ustawowych i faktycznych opiekunów pacjentów, osób upoważnionych przez pacjentów do otrzymywania informacji o stanie zdrowia lub dostępu do dokumentacji medycznej, osób uprawnionych do korzystania z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, osób skłądających wniosek lub skargę, subskrybentów newslettera, odbiorców działań działu sprzedaży i marketingu, osób szkolonych lub upoważnionych do przetwarzania danych osobowych wg. rejestrów IOD, osób, których dane znajdują się w dokumentach finansowo-księgowych, osób kontaktujących się elektronicznie. 

- Kategorie danych osobowych, których dotyczy współadministrowanie zostały wyszczególnione w rejestrach czynności przetwarzania prowadzonych przez współadministratorów. 

- Współadministrowanie będzie dotyczyło również danych nieustrukturyzowanych: dokumentów tekstowych, obrazów, nagrań, pojedynczych wpisów, wiadomości e-mail, związanych z realizacją wspólnych celów Współadministratorów.

- Współadministratorzy są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych wyłącznie dla  realizacji nastepujących celów: prowadzenie procesów rekrutacji, obsługi kadrowo-płacowej, dochodzenia roszczeń, rozliczeń finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej, realizacji obowiązków podatkowych, obowiązków prawnych, ustalenie tożsamości osób przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych, realizacji praw pacjenta, prowadzenia działań marketingowych i informacyjnych o usługach realizowanych przez Współadministratorów.

- Współadministratorzy będą korzystali ze wspólnego oprogramowania w zakresie realizacji wyróżnionych w umowie celów. 

- Współadministratorzy sa uprawnieni do korzystania z usług podmiotów przetwarzających w trakcie realizacji przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy o współadministowaniu, pod warunkiem poinformowania współadministratora o każdym planowanym powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących podmiotów przetwarzających. 

- Zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dokonane wyłącznie przez jednego z Współadministratorów jest skuteczne wobec zakresu danych objętych Współadministrowaniem zgodnie z ww. umową. Nie jest wymagane sygnowanie umowy powierzenia przez drugiego Współadministratora. 

- Wspoładminstratorzy są solidarnie odpowiedzialni za ochronę danych osobowych wskazanych w ww. umowie. 

III. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, który został powołany przez Współadministratorów, pod adresem e-mail: iod@citomed.pl lub wysyłając korespondencję na adres Lux Med ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa.

IV. Większość danych podajecie Państwo samodzielnie. Chcąc skorzystać z świadczeń finansowanych przez NFZ nasz personel będzie pozyskiwał informacje o Państwa statusie ubezpieczenia korzystając systemu e-WUŚ, udostępnionego przez NFZ. Podczas świadczenia usług tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia w szczególności informacje o stanie zdrowia, nałogach, preferencjach seksualnych. Dane te są zbierane tylko jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu leczenia.

Celem przetwarzania Państwa danych jest:

- ustalenie Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych w rejestracji lub gabinecie lekarskim (art 6 ust 1 lit c oraz art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta oraz par 10 ust 1 pkt 2 Rozp. MZ)

- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej (art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 24 ust 1 ustawy o prawach pacjenta)

- realizacja praw pacjenta – odbieranie oświadczeń, upoważnianie innych osób do informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej – art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z art. 9 ust 3 i art. 26 ust 1 ustawy o prawach pacjenta

- kontakt (na podany nr e-mail lub telefonicznie) z powodów organizacyjnych (zmiana terminu wizyty, informacja o przygotowaniu do świadczenia, odbiór wyników) – art. 6 ust 1 lit b oraz f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora – zarządzanie harmonogramami)

- dochodzenie roszczeń oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej– ART. 6 ust 1 lit c – art. 74 ust 2 ustawy o rachunkowości

- marketingu bezpośredniego produktów własnych w szczególności przesyłania Państwu ofert, informacji o produktach, promocjach – do czasu otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO)

- tworzenia zestawień, analiz na nasze potrzeby wewnętrzne a w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO);

Państwa dane będą przekazywane:

- innym podmiotom leczniczym współpracującym z Lux Med Sp. z o.o. w celu zapewnienia ciągłości leczenia.

- dostawcom usług i rozwiązań technicznych i organizacyjnych (teleinformatycznym, firmom kurierskim, pocztowym, dostawcom sprzętu diagnostycznego) 

- dostawcom usług prawnych i doradczych (kancelariom prawnym)

- osobom upoważnionym przez Państwa

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar UE.

Dokumentację medyczną mamy obowiązek przechowywać przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli dane są przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzać będziemy je przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego. Korzystanie z usług Lux Med Sp. z o.o. jest dobrowolne jednak świadcząc usługi zdrowotne jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa w tym do ustalenia Państwa tożsamości. Brak podania danych będzie skutkował odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia. 

Ze względów rachunkowych i podatkowych podanie przez Państwa danych jest wymagane przepisami prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wystawienia faktury. Brak podania numeru telefonu lub e-mail (podawanych dobrowolnie) będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu ze strony personelu Lux Med Sp. z o.o. , odwołania wizyty tym trybem (sms, mail). Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, żądania ich usunięcia (ale nie w sytuacji kiedy przetwarzanie jest wymogiem prawnym), ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Powołując się na zapisy art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta informujemy, że w Lux Med Sp. z o.o. wprowadzono ograniczenia w realizacji praw osób, wynikających z art. 17, 18, 20 i 21 RODO w przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Chcąc skorzystać z uprawnień prosimy aby skontaktowali się Państwo z nami mailowo: iod@citomed.pl lub wysyłając wniosek na adres siedziby Lux Med Sp. z o.o. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Polityka prywatności

Polityka prywatności


1. Lux Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Lux Med Sp. z o.o. zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
2. W zakresie gromadzonych danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Zarząd Lux Med Sp. z o.o.
3. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.
4. W celu właściwego funkcjonowania serwisu oraz osiągnięcia zamierzonego celu, w ramach serwisu zbieramy i przechowujemy następujące dane:
-Numer pesel, nazwisko, imię, adres zamieszkania
-Adres email, numer telefonu
- Wszelkie informacje związane z uzyskaniem połączenia z naszym serwerem www, w szczególności adres IP, nazwa przeglądarki, data i godzina nawiązania połączenie, itp.
5. Podany numer telefonu komórkowego wykorzystywany będzie wyłącznie do celów związanych z obsługą zamówionych usług medycznych w Lux Med. Na podany numer mogą być wysyłane sms’y informujące o stanie rejestracji i przypominające o zbliżających się terminach umówionych wizyt.
6. Adresy email wykorzystywany jest jako nazwa użytkownika w procesie logowania do systemu rejestracji internetowej oraz do przesyłania informacji związanych z umówionymi usługami. Ponad to Lecznice Citomed zastrzega sobie prawo do przesyłania krótkich informacji związanych z prowadzoną działalnością medyczną.
7. Zebrane informacje na temat połączenia z naszym serwisem wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerem www i nie są powiązane w żaden sposób z przetwarzanymi danymi osobowymi.
8. Lux Med nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) żadnych danych osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez Lux Med dane osobowe użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
9. W bazach danych nie przechowujemy haseł użytkowników serwisu.
10. Połączenie z serwisem odbywa się za pośrednictwem protokołu szyfrującego SSL.
11. Użytkownik odpowiada indywidualnie za utrzymanie w tajemnicy oraz ochronę swojego hasła.
12. Lux Med stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika serwisu. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu - stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu jego zalogowania, agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników serwisu. Cookies nie są połączone z żadnymi danymi osobowymi użytkownika. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu.
13. Serwis może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki zachowania poufności. Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych. Lux Med  nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
14. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: sekretariat@citomed.pl
15. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu.

Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym w Lux Med Sp. z o. o. Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym w Lux Med Sp. z o. o. 


1. Szanowna Pani/Panie Administratorem Twoich danych osobowych jest Lux Med  Sp. z o. o. , zwane dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa lub telefonując pod numer: 56 658 44 01.  Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres j.w. lub na adres iod@citomed.pl

2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówki. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 86 dni.

6. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: drogę wjazdową do przychodni, wejścia do budynków a także część obszaru znajdującego się wewnątrz budynków przychodni, tj. ciągi komunikacyjne, poczekalnie, punkty rejestracji, punkt informacji.

7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 
* W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.