Menu mobilne

Nagłe przypadki i nocna opieka medyczna

Zasady udzielania świadczeń w sytuacji nagłego zachorowania w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowanej ze środków publicznych.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 maja 2018, od godziny 8.00, Lecznice Citomed kończą realizację umowy na świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie miasta Toruń.

Opieke w tym zakresie zapewnią:

- Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Rudak-Med” Sp. z o.o. przy ul. Podgórskiej 24 A, tel.: 56 654 78 20.

 

 

Świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej udzielane są w czasie, kiedy przychodnie POZ są nieczynne, a więc w dni robocze w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia oraz w dni ustawow58 44 58;o wolne od pracy całodobowo.

Prawo do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowanej bezpłatnie mają pacjenci objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Świadczenia te są realizowane bez skierowania, jednak personel placówki medycznej w przypadku pojawienia się komunikatu „czerwonego światła” systemu E-WUś ma obowiązek sprawdzenia dokumentu potwierdzającego prawo pacjenta do świadczeń NFZ (może to być np. dowolny dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne) lub może poprosić o wypełnienie druku oświadczenia o prawie do świadczeń.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjentom udzielana jest pomoc medyczna w przypadku:

Świąteczna i nocna opieka medyczna może być realizowana przez:

Skorzystanie z nocnej i świątecznej opieki medycznej uzasadniają w szczególności:

Czego pacjent nie może uzyskać na dyżurze w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

Pacjenci powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie mają prawa do wszystkich świadczeń realizowanych w ramach podstawowej opieki medycznej i między innymi nie mogą uzyskać:

Powyższe świadczenia można uzyskać u lekarza rodzinnego POZ w dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00. W praktyce oznacza to, że pacjent może zgłosić się do placówki świadczącej nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, jeśli w czasie, kiedy jego przychodnia POZ jest nieczynna, nagle zachoruje lub objawy choroby się nasilą. Ma tam także prawo do uzyskania świadczeń pielęgniarskich zleconych przez lekarza POZ w ramach kontynuacji leczenia (takich jak chociażby zmiana opatrunku), jeśli konieczne jest ich wykonanie w czasie, kiedy jego przychodnia POZ jest nieczynna.
Nie może jednak traktować nocnej opieki zdrowotnej jako alternatywy dla przychodni POZ i domagać się od lekarza na nocnym dyżurze świadczeń, które nie są pilne z medycznego punktu widzenia. Lekarz bowiem w tym przypadku nie ma prawa ich udzielać.

Stan nagły - czyli stan nagłego zagrożenia zdrowotnego

W stanie nagłym, bezpośrednio zagrażającym życiu pacjent nie powinien zgłaszać się do placówki świadczącej nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, gdyż tam na pomoc mógłby czekać zbyt długo. W takiej sytuacji powinien wezwać Pogotowie Ratunkowe albo – jeśli to możliwe – sam zgłosić się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Aby wezwać Pogotowie Ratunkowe, należy zadzwonić:

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, który uprawnia do wezwania Pogotowia Ratunkowego, został zdefiniowany w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410, z 2007 r. nr 89, poz. 590 i nr 160, poz. 1172 oraz z 2008 r. nr 17, poz. 101) jako stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała, lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Jak rozpoznać, czy stan pacjenta wymaga podjęcia natychmiastowych czynności medycznych? Otóż stany nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu, to między innymi:

W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane pacjentom niezwłocznie i bez skierowania, a brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia. Pacjenci znajdujący się w stanie zagrożenia zdrowia i życia mogą uzyskać pomoc w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, a nawet w każdej szpitalnej izbie przyjęć. Pacjenci muszą jednak pamiętać o tym, że mogą tam uzyskać wyłącznie pomoc w stanie nagłym i nie mają prawa domagać się świadczeń, które mogą uzyskać u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarzy poradni specjalistycznych.

W SYTUACJACH BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA

LUB STANACH NAGŁYCH

świadczenia realizowane są przez pogotowie ratunkowe w ramach odrębnej umowy z NFZ, niezależnie od miejsca wyboru lekarza pierwszego kontaktu. 

TELEFON ALARMOWY: 999